Direcţii de dezvoltare

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
♦ Reabilitare şi modernizare drum Uliţa Gării pe o distanţă de 850 m;
♦ Reabilitare şi modernizare drum Valea Bistriţei pe o distanţă de 1450 m;
♦ Consolidare Poduri peste valea Izei;
♦ Amenajare drumuri forestiere pe o lungime de aproximativ 30 de km;
♦ Construirea de trotuare pe o distanţă de aproximativ 3 de km;
♦ Amenajare de drumuri agricole pe o distanţă de aproximativ 20 de km;

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ŞI DE MEDIU
♦ Realizarea unei reţele de canalizare menajeră, a unei staţii de epurare şi aducțiune apă în comuna Săcel;
♦ Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public întrucât aceasta nu se află la parametrii optimi de funcţionare şi nici nu acoperă toată comuna;
♦ Regularizare albie râu Iza pe lungime de aproximativ 2 km;
♦ Realizarea de împăduriri pe o suprafață de 50 de ha de pădure;
♦ Crearea unui centru de Protejare a resurselor naturale;
♦ Crearea unui centru pentru promovarea normelor de protecție a mediului;

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ prin acordarea de facilităţi pentru investitori, prin promovarea turismului şi prin exploatarea resurselor naturale
♦ Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privaţi;
♦ Regularizarea complexului turistic Iza Izvor;
♦ Sprijinirea fermierilor şi stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial;
♦ Amenajare piața agroalimentară;
♦ Înființarea de Microhidrocentrale pe valea Izei;

CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CETĂŢENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAŢIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ŞI SPORT
♦ Reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural din localitatea Săcel;
♦ Realizarea unei Săli de sport multifuncționale în localitatea Săcel;
♦ Modernizarea clădirii dispensarului uman;
♦ Amenajare loc de joacă pentru copii pe o suprafață de 200 mp;

DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ŞI PARTICIPAREA CETĂŢENILOR LA VIAŢA COMUNITĂŢII
♦ Crearea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice şi/sau cu probleme sociale;
♦ Amenajarea unui centru civic în comună;

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FII CAPABILĂ SĂ IMPLEMENTEZE REFORMA LA NIVEL EUROPEAN
♦ Crearea unui centru de informare europeană care să se ocupe şi de comunicarea activă cu cetăţenii comunei pe mai multe sectoare de activitate;