Analiza SWOT

Aşezare geografică şi cadru natural
Puncte tari
♦ Se situează la cca. 23 km de orașul Vișeul de Sus. 
♦ Relief brăzdat de multe pâraie afluente ale văii Izei (vale care izvorăște de sub culmea Basarabiei, de la înălţimea de 1800 m).
♦ Peisaje deosebite create prin influenţa reliefului în general sedimentar vulcanic, format din munți cu înălţimi mici şi mijlocii şi dealuri cu substrat cristalin, izolat apărând şi forme carstice . Înălţimile culmilor muntoase şi deluroase sunt intre 800-1720  metrii.  
♦ Subsol bogat în gaze naturale şi petrol , marmură ( de slabă calitate ) şi piatră de construcție.
♦ Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esență tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale. 
♦ Faună deosebită reprezentată de vânatul bogat şi variat.
Puncte slabe:
♦ Situarea la 122 km de reşedinţa de judeţ.
♦ Este o localitate puţin concentrată, se întinde pe multe uliţe.
♦ Nu este o zonă care să beneficieze de avantajul unicităţii.
♦ Relieful nu permite culturi concentrate pe aceeaşi specie  pe suprafeţe întinse, acesta fiind destul de variat şi foarte puţin liniar.
Oportunităţi
♦ Fiind situată la 23 km de orașul Vișeul se Sus, comuna Săcel are acces rapid la majoritatea facilităților economico-sociale oferite de acest vad în continuă creştere.
♦ Multitudinea speciilor de arbori şi volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă.
♦ Flora conține o varietate mare de plante cu caracter medicinal care pot fii exploatate.
♦ Varietatea şi bogăţia peisajelor permite dezvoltarea unei reţele turistice de succes. 
Ameninţări
♦ Devalorificarea resurselor în timp datorită saturării pieţei şi apariţiei concurenţei pe pieţele de consum accesibile.
♦ Exploatarea potenţialului comunei în mod arhaic dacă nu se modernizează infrastructura pentru turism, industrie, agricultură şi integrare socială.
♦ Situarea la o distanţă destul de mare faţă de reşedinţa de judeţ şi de asemenea faptul că este situată între munţi, este destul de greu de ajuns acolo în timpul sezonului rece. Acest fapt periclitează comunicarea rutieră iarna.

Populaţia, forţa de muncă
Puncte tari
♦ Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.
♦ Zonă fără conflicte sociale.
♦ Forţa de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în sculptura tradiţională (meşteri recunoscuţi la nivel internaţional – cu lucrări de mare valoare),  cultura plantelor şi zootehnie, gradul de şcolarizare ar permite asigurarea unor braţe calificate pentru eventualele noi unităţi.
Puncte slabe
♦ Număr destul de mare al populaţiei dezocupate.
♦ Lipsa diversităţii în calificarea pe sectore lucrative.
♦ Încrederea relativ scăzută în instituţiile statului.
Oportunităţi
♦ Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării reţelei unităţilor şcolare.
♦ Existenţa unor programe naţionale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei.
♦ Potenţialul forestier ar permite crearea şi dezvoltarea unei întreprinderi de prelucrare a lemnului care ar creea locuri de muncă.
♦ Există posibilitatea de a forma asociaţii agricole eficiente generatoare de locuri de muncă;
♦ Posibilitatea creării unei şcoli de arte şi meserii axate pe sculptura tradiţională şi de asemenea promovarea acestei culturi la nivel mondial prin participarea la diverse târguri la care tinerii să încurajeze mişcarea.
Ameninţări
♦ Migraţia forţei de muncă în zonele urbane.
♦ Neadaptarea la normele comunităţii europene deoarece nu există un centru de informare a programelor încurajate de Uniunea Europeană.
♦ Îmbătrânirea populaţiei ca rezultat al migraţiei tineretului.
♦ Cel mai mare pericol este pierderea culturii tradiţionale prin dezinteresul tinerilor faţă de aceasta.

Infrastructura de transport şi comunicaţii
Puncte tari
♦ Situarea pe drumul național DN17C.  
♦ O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.
♦ Existenţa serviciului de telefonie fixă şi acoperire în reţele de telefonie mobilă.
♦ Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reşedinţa de judeţ şi cu orașele Vişeul de Sus şi Borşa.
Puncte slabe
♦ Drumurile comunale necesită asfaltare şi podurile de peste Iza necesită consolidări.
♦ Drumurile forestiere pe o lungime de aproximativ 30 km necesită o reabilitare.
♦ Drumurile agricole necesită amenajare pe o distanţă de aproximativ 20 de km.
Oportunităţi
♦ Existenţa unui proiect de modernizare a infrastructurii comunei, proiect finanţat prin măsura 3.2.2 care odată finalizat va aduce beneficii atât condiţiilor de viața ale cetățenilor acestor comune cât şi creșterea gradului de interes al investitorilor care vor putea beneficia de o logistică performanta în aceasta arie.
Ameninţări
♦ Riscul orientării investițiilor de orice natură spre alte zone datorită nefuncționării corespunzătoare a infrastructurii.
♦ Întrucât se circulă pe partea carosabilă în comună,  neexistând trotuare , apare iminent pericolul unor accidente care se pot solda cu tragedii.
♦ Distrugerea ecosistemelor de pe valea Izei, în zonă  depozitându-se diverse reziduuri cu grad de contaminare. Este necesar un plan de ecologizare a zonei.

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
Puncte tari
♦ Există rețea de alimentare cu apa pe o distanţă de 20 de km, rețea care deservește momentan 900 de gospodării , agenți economici (magazine, brutăria, pensiuni etc. ) şi structuri de interes public ( dispensar , şcoli, biserici etc. ).
♦ Existenţa unui proiect pentru realizarea unei rețele de canalizare menajeră şi  a unei stații de epurare şi aducțiune a apei în comuna Săcel.
♦ Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în comună.
♦ Existenţa unui cămin cultural şi a unei biblioteci în comună.
♦ Existenţa lăcaşelor de cult în comună.
♦ Un mediu curat, datorită situării într-o zonă nepoluată.
♦ Suprafața relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.
♦ În instituțiile publice există internet , rețea şi site de prezentare.
Puncte slabe
♦ Căminul cultural din comună  se află într-o stare precară,  acesta  necesitând reabilitare şi modernizare .
♦ Nu există rețea de alimentare cu gaze naturale.
♦ Nu există rețea de canalizare.
♦ Ponderea relativ mică a construcțiilor de structură durabila.
♦ Ineficienţa rețelei de iluminat  public, întrucât aceasta nu se află la parametri optimi de funcționare şi nici nu acoperă toata comuna. 
♦ Albia râului Iza necesită consolidare.
Oportunităţi
♦ Exista Lista indicativă a proiectelor pentru Documentul Regional de Programare Nord-vest 2007-2013 din cadrul POS al regiunii din care facem parte. în aceasta lista este : Axa prioritară 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (Finanţare prin Fondul de Coeziune). 
♦ Realizarea de împăduri pe o suprafaţă de 50 de ha de pădure , crearea unui centru de Protejare a resurselor naturale şi a unui centru pentru promovarea normelor de protecţie a mediului Având în vedere cursul apelor, considerăm o oportunitatea crearea de mini-centrale hidro-energetice care să reducă pe termen lung costurile energetice ale comunei.
Ameninţări
♦ Costurile mari ale lucrărilor de execuție a rețelei de gaze naturale în comună.
♦ Întârzierea restructurării clădirilor şi dotărilor instituțiilor de interes major din localitate care nu permite desfășurarea corespunzătoare a activității în aceste spaţii.
♦ Valoarea mare a contribuției locale pentru proiecte şi lucrări, rambursarea oricărei finanțări făcându-se la finalizarea investiţiei.
♦ Lipsa facilităţilor la nivel de comună care împiedică investiţiile de natură productivă şi de turism.

Economia
Puncte tari
♦ Existenţa în  comună  a două puncte de prelucrare a lemnului şi a unui atelier de sculptură.
♦ Comuna dispune de 1860 de ha de pădure ( o importantă resursă din multiple puncte de vedere). Fauna pădurilor este deosebit de bogată. Aici trăiesc cerbi, mistreți, lupi, vulpi, iepuri, jderi.
♦ Există resurse mari de piatră şi de marmură. Comuna dispune de resurse de gaz importante care ar putea fi prelucrate şi care ar sprijini semnificativ dezvoltarea economică.
♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele : producţia de elemente tradiţionale specifice cu renume internaţional, prelucrarea produselor lemnoase, munci agricole şi altele.
♦ Peisajele atractive, bogăţia florei şi a faunei zonale pe de o parte şi caracterul deosebit al oamenilor locului împletit cu diversitatea datinilor şi a obiceiurilor pe de alta, formează împreună o resursă turistică de mare valoare.
Puncte slabe
♦ Agricultura este la nivel de subzistenţă neexistând asociaţii agricole care să eficientizeze această activitate, potenţialul comunei nu este exploatat din aceasta cauză.
♦ Nu este exploatat potenţialul  comunei în industria lemnului.
♦ Mentalitatea refractară la ideea de capitalizare a bunurilor şi a resurselor naturale.
♦ Inexistenţa unui plan de investiţii bine determinat la nivel de comună . 
Oportunităţi
♦ Existenţa a 2 spaţii nefolosite şi care pot reprezenta un avantaj pentru investitori : la vechea poştă există o clădire de cca. 100 mp , aflată în proprietatea primăriei şi S.C. Bicrid SRL dispune de un spațiu care momentan nu este folosit. 
♦ Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere şi a unor puncte de prelucrare produse din carne si/sau lapte.
♦ Există în comună meşteri populari în olărit (ceramică de Săcel ), sculptură şi confecţionarea de măşti populare 
♦ Conservarea morilor ţărăneşti de apă şi includerea lor într-un circuit turistic.
♦ Valoarea relativ mică a terenului aferent localității care poate fii un factor de decizie pentru investitori.
Ameninţări
♦ Plecarea tinerilor din comună datorită lipsei locurilor de muncă.
♦ Riscul diminuării, închiderii sau neînceperii activităţilor economice datorită stării proaste a infrastructurii.
♦ Dispariţia în timp a culturii tradiţionale dacă aceasta nu se promovează cel puţin la nivel naţional.
♦ Scăderea interesului turistic dacă nu se creează structuri adiţionale de turism: locuri de camping, festivaluri de cultură tradiţională, muzee rustice sau alte activităţi care să diversifice activităţile turistice.

Sănătate
Puncte tari
♦ Existenţa unui dispensar uman şi a unui medic de familie la nivel de comună.
♦ Existenţa unui Punct Sanitar care are o suprafață semnificativă şi care dotat corespunzător ar putea constitui o unitate sanitară necesară la nivel de comună (eventual privată cu diverse servicii medicale performante).
♦ Distanţa relativ scurtă faţă de Spitalul Orăşenesc din Vişeul de Sus, care poate asigura asistenţă medicală de calitate.
Puncte slabe
♦ Dotarea necorespunzătoare a dispensarului uman din Săcel.
♦ Numărul mic al specialiştilor şi al personalului medical.
Oportunităţi
♦ Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
♦ Aducerea sau calificarea de personal medical prin încurajarea deschiderii unuia sau mai multor puncte dedicate atât turiştilor cât şi locuitorilor comunei.
Ameninţări
♦ Rămânerea fără dispensar comunal dacă nu se reabilitează clădirea acestuia.
♦ Funcționarea în condiții necorespunzătoare dacă nu se dotează cu materiale de uz curent medical actual.

Învăţământ
Puncte tari
♦ Existenţa a 6  grădinițe , a 4 şcoli cu clasele 1-8.
♦ Existenţa cadrului didactic în măsura satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
♦ Existenţa unei biblioteci în comună.
Puncte slabe
♦ Condițiile la școlile şi grădinițele din comună sunt precare şi de asemenea dotările nu sunt în concordanţă cu cererile actuale de pe piața forței de muncă. 
♦ Inexistenţa unei Săli de sport în care copii să-şi desfășoare activitățile sportive.
Oportunităţi
♦ Distanţa relativ mică până la Orașu Vișeul de Sus , unde tinerii îşi pot continua studiile,menținându-se astfel un nivel destul de ridicat de specialiști şi meseriași la nivel de comună.
♦ Implicarea primăriei în procesul de renovare a școlilor generale şi a coordonării de proiecte care să asigure menținerea şi aducerea de specialiști în zonă. 
Ameninţări
♦ Riscul neadaptării elevilor care merg la specializări datorită lipsei dotărilor în special a celor informatice.
♦ Pierderea îndeletnicirii de a lucra cu lemnul şi a altor meserii deoarece nu se promovează aceste aspecte într-un cadru organizat.

Cultură şi sport
Puncte tari
♦ Varietate mare la nivel de datini, cântece şi obiceiuri populare – comuna are un ansamblu artistic  "Izvorul Izei" cuprinzând un număr aproximativ de 50 de membri cu vârste  cuprinse intre 14-80 de ani.
Puncte slabe
♦ Condiţiile precare ale Căminului Cultural din  comună.
♦ Inexistenţa unui parc de agrement la nivel de comună.
♦ Nu există echipe sportive în comună.
Oportunităţi
♦ Posibilitatea creării unui festival de cultură şi artă populară care să atragă turiști şi să păstreze obiceiurile care personalizează localitatea.
♦ Programul Ministerului Culturii şi Cultelor de reabilitare a așezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban.
♦ Programul Guvernului României derulat prin Compania Națională de Investiții de preluare şi finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.
Ameninţări
♦ Orele de sport se desfăşoară în condiţii precare pe timp de iarna îngrădind astfel posibilele rezultate ale elevilor comunei.
♦ Dificultatea obţinerii finanţărilor pentru cultură şi sport (infrastructura şi activităţi).

Administraţie publică locală şi participare civică
Puncte tari
♦ Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
♦ Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
♦ Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.
Puncte slabe:
♦ Inexistenţa în comună a unui centru de informare privind finanţările UE în perioada actuală 2009-2013.
♦ Nu există ONG-uri la nivel de comună.
♦ Oamenii nu au informaţii de bază în ceea ce priveşte un program de dezvoltare durabilă.
Oportunităţi
♦ Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – program adoptat pe 21 noiembrie 2007).
Ameninţări
♦ Riscul de a pierde finanţări ale UE datorită inexistenţei unui centru de informare.
♦ Nu există un centru de perfecţionare a forţei de muncă astfel încât populaţia să fie conştientă de necesităţile actuale ale pieţei în vederea calificării pentru adaptarea la aceste condiţii.